Bộ sưu tập Cty CP Token vietnam

Gallery

  • Mô hình các công trình đã thực hiện
  • Khách hàng:  Cty CP đầu tư xây dựng Token Việt Nam
  • Tỷ lệ: 1/250

Mô hình nhà máy

Gallery

Mô hình nhà máy sản xuất trang phục bảo hộ lao động Midori

  • Khách hàng: Tập đoàn Midori Nhật Bản
  • Tỷ lệ: 1/200