Mô hình nhà cổ

Gallery

  • Khách hàng: anh. Nguyễn Ngọc Lân.
  • Địa chỉ: Từ Sơn – Bắc Ninh
  • Tỷ lệ mô hình: 1/20