Mô hình nhà máy Sunzex – kcn Vsip Bắc Ninh

Tỷ lệ mô hình: 1/250.

Kích thước 1,0 x 1,0 m