Mô hình nhà máy

Gallery

  • Dự án: Mô hình nhà máy sản xuất trang phục bảo hộ lao động Midori
  • Khách hàng: Tập đoàn Midori Nhật Bản
  • Tỷ lệ: 1/200