Nhà máy YKK - Hà Nam
Nhà máy YKK - Hà Nam
Nhà máy YKK - Hà Nam
Nhà máy YKK - Hà Nam
Nhà máy YKK - Hà Nam
Nhà máy YKK - Hà Nam
Nhà máy YKK - Hà Nam

Nhà máy YKK - Hà Nam

Sản phầm theo yêu cầu của khách hàng Fujita, thực hiện năm 2020

dự án liên quan

NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Ce-link Bắc Giang

  • 26/11/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà thép Minh Cường

  • 02/05/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN

Nhà máy Rorze - Hải Phòng

  • 25/04/2020
  • Mô hình nhà máy - KCN